Regulamin konwentu

 1. Postanowienia ogólne i definicje
  1.1. Organizatorem I internetowej edycji konwentu Imladris: Krakowski Weekend z Fantastyką, zwanego dalej Konwentem, jest Fundacja „Historia Vita” z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000452311 oraz wyznaczone przez nią osoby oznaczone rolą “Organizator” na serwerze Discorda “Imladris”, zwani dalej Organizatorem.
  1.2. Konwent odbywa się online na serwerze Discorda “Imladris” https://discord.gg/6YHcg7K , zwanym dalej Serwerem od 9 do 10 października 2021 roku.
  1.3. Każda osoba biorąca udział w Konwencie, tj. zapisani na serwerze użytkownicy, twórcy programu, wyznaczona przez organizatora obsługa zwani są dalej Uczestnikami.
  .
  .
 2. Zasady panujące na serwerze Discorda “Imladris”, netykieta
  2.1. Administratorem serwera jest zespół organizacyjny konwentu Imladris.
  2.2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej podczas korzystania z Serwera, w szczególności okazywania szacunku pozostałym użytkownikom.
  2.3. Nazwa uczestnika i jego avatar nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, zakazanych i/lub erotycznych.
  2.4. Podczas korzystania z Serwera wszystkich uczestników obowiązują zasady Netykiety.
  2.5. Nadużywanie wulgaryzmów będzie karane.
  2.6. Na Serwerze uprasza się o niepodnoszenie tematów politycznych lub religijnych, a jeśli już tematy te są podejmowane – o zachowanie wzajemnego szacunku podczas dyskusji.
  2.7. Zabronione jest podejmowanie tematów nielegalnych w świetle polskiego prawa (propagowanie ideologii totalitarnych, narkotyków itp.).
  2.8. Zabronione jest spamowanie (spam, flood) na czatach.
  2.9. Celowe podżeganie do kłótni, wzajemne wyzywanie się, publikowanie „toksycznych” wiadomości będzie karane kickiem lub banem.
  2.10. Na Serwerze obowiązuje zakaz reklamowania swoich społeczności, serwerów Discord itp. bez zgody administracji. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie karane, zaś wiadomości te będą natychmiastowo usuwane.
  2.11. Na Serwerze obowiązuje zakaz wystawiania ofert kupna/sprzedaży/wymiany bez zgody Organizatorów.
  2.12. Podszywanie się pod inne osoby Serwera Discord jest surowo zabronione.
  2.13. Publikowanie danych osobowych/prywatnych objętych ochroną (zdjęcia, screeny rozmów, prywatne profile itd.) bez zgody użytkownika będzie natychmiast skutkować banem.
  2.14. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje zaistniałe pomiędzy uczestnikami w ramach wymiany prywatnych wiadomości pomiędzy nimi.
  2.15. Każdy Uczestnik Konwentu jest zobowiązany do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatora (w tym obsługi wyznaczonej przez Organizatora). Od decyzji można odwołać się do Koordynatora Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
  2.16 Każdy Uczestnik Konwentu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie psychiczne lub słowne może skutkować usunięciem z Serwera i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
  2.17 Na Serwerze zabrania się prowadzenia działalności politycznej oraz agitacji politycznej. Osoby prowadzące taką działalność zostaną usunięte z Serwera.
  .
  .
 3. Twórcy programu oraz atrakcje na konwencie, własność intelektualna oraz zasady uczestniczenia w programie
  3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konwentu bez konieczności wcześniejszego ustalania zmian z Uczestnikami. O zmianach w programie Organizator będzie informował najpóźniej w dniu, w którym odbyć się ma dana atrakcja.
  3.2.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za poglądy wygłaszane przez Uczestników oraz Twórców programu podczas trwania atrakcji.
  3.3 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania netykiety podczas uczestniczenia w atrakcjach oraz respektowania Regulaminu Serwera dostępnego pod linkiem: https://discord.com/channels/556885382688669724/575453608087126047
  .
  .
 4. Bezpieczeństwo
  4.1. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników Konwentu. Za szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą ich sprawcy.
  4.2 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody i awarie sprzętów elektronicznych Uczestników podczas trwania konwentu.
  .
  .
 5. Postanowienia końcowe
  5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do używania materiałów z wydarzenia, które mogą zawierać wizerunek Uczestników w celach promocyjnych, bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.
  5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu Konwentu.
  5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu do 7 dni, przed rozpoczęciem Konwentu.
  5.4 Niniejszy regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Konwentu oraz na Serwerze.
  5.5 O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy.
  5.6 Każdy Uczestnik Konwentu zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym regulaminem oraz przestrzeganiem go podczas trwania Konwentu.